Enjoy

 • Enjoy Girona - Garten Garten (1 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (2 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (3 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (4 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (5 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (6 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (7 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (8 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (9 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (10 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (11 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (12 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (13 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (14 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (15 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (16 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (17 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (18 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (19 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (20 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (21 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (22 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (23 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (24 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (25 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (26 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (27 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (28 / 114)
 • Enjoy Garten Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - Garten Garten (29 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (30 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (31 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (32 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (33 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (34 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (35 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (36 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (37 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (38 / 114)
 • Enjoy Terrasse Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - Terrasse Terrasse (39 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (40 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (41 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (42 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (43 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (44 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (45 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (46 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (47 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (48 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (49 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (50 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (51 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (52 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (53 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (54 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (55 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (56 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (57 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (58 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (59 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (60 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (61 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (62 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (63 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (64 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (65 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (66 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (67 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (68 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (69 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (70 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (71 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (72 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (73 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (74 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (75 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (76 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (77 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (78 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (79 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (80 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (81 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (82 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (83 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (84 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (85 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (86 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (87 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (88 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (89 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (90 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (91 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (92 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (93 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (94 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (95 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (96 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (97 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (98 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (99 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (100 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (101 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (102 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (103 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (104 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (105 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (106 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (107 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (108 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (109 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (110 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (111 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (112 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (113 / 114)
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - (114 / 114)
 • Enjoy Girona - Garten
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Garten Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - Garten
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Terrasse Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus - Terrasse
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
 • Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -
  Enjoy Girona Castelló d'Empúries Ferienhaus -

3-4 Personen

2 Zimmer

3 Betten

2 Badezimmers

Die Unterkunft

Das Innere des Hauses verfügt über ein elegantes Design und alle notwendigen Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt. Die voll ausgestattete Küche eignet sich perfekt zum Zubereiten von Mahlzeiten. Im Wohnzimmer gibt es einen Android-Fernseher mit Satellitenschüssel und ein Sofa mit bequemen Sitzgelegenheiten, was es zum perfekten Ort zum Entspannen nach einem erlebnisreichen Tag in der Gegend macht. Das Haus bietet Platz für bis zu 4 Personen in 2 komfortablen Schlafzimmern. Im 1. Stock befindet sich das Hauptschlafzimmer mit Doppelbett (180x190 cm), 2 Einzelbetten auf Anfrage, Kleiderschrank, Safe, Sat-TV, Klimaanlage, Moskitonetzen und Zugang zum Balkon. Komplettes Badezimmer mit großer Dusche. Im Erdgeschoss befindet sich das zweite Schlafzimmer mit einem Etagenbett (80x190) für 2 Personen. Ein kostenloses Badezimmer.
Draußen bietet der Garten einen Grill und Platz zum Entspannen und Essen. Perfekt für heiße Sommertage, es gibt auch eine Dusche für zusätzlichen Komfort. Kostenlose öffentliche Parkplätze finden Sie vor dem Haus

Das Haus liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, sodass Sie die Sehenswürdigkeiten und Klänge der Stadt bequem erkunden können. Buchen Sie noch heute Ihren Aufenthalt und erleben Sie das Beste der Costa Brava bequem von zu Hause aus. Gäste haben vollen Zugang zum Anwesen, einschließlich des Gartens. Diese Einrichtungen werden nicht mit anderen geteilt
Der Gemeinschaftspool liegt 200 Meter vom Haus entfernt und wird mit anderen geteilt.

Das Urlaubsgebiet

200 Meter von den Geschäften, dem Naturpark Aiguemolle, 2 km von den Sandstränden, 500 Meter vom Fallschirmsprung, dem Windkanal, dem Surfbecken, Karting, Kartingcross, Minigolf, Tennisplätzen und 1 km von der Diskothek Passarella entfernt

Aktivitäten und Attraktionen

200 Meter von den Geschäften, dem Naturpark Aiguemolle, 2 km von den Sandstränden, 500 Meter vom Fallschirmsprung, dem Windkanal, dem Surfbecken, Karting, Kartingcross, Minigolf, Tennisplätzen und 1 km von der Diskothek Passarella entfernt

[[descLang.titles.alojamiento]]

[[descLang.titles.entorno]]

[[descLang.titles.actividades]]

Meldenummer: HUTG-061711

Rentalia Referenznr.: 985870

Ausstattung des Hauses

Golf

Pool

Garten

Grillgelegenheit

Gartenmöbel

Gemeinschaftspool

Privatgarten

Klimaanlage

Tv

Satelliten-/kabelfernsehn

Internet/wifi

Heizung

Mikrowelle

Waschmaschine

Grillplatte

Kaffeemaschine

Nichtraucher bevorzugt

Keine haustiere

Fahrradvermietung

Static map

Anschrift

Carrer de la Rubina,16

17487 Empuriabrava Girona (Spanien)

Lage und Umgebung

2 km zum Strand, 2 km bis ins Ortszentrum, 200 m zu Supermarkt, 200 m zu einem See oder Fluss, 200 m zu Bushaltestelle, 100 m zu einem Wanderpfad

Aktivitäten

1 km zu Golfplatz, 500 m zu Reitstall

Meinungen von Reisenden:

0 Bew.

Angaben zum Eigentümer

Daniele überprüftcheck_circle

place

adresse verifiziert

Wir haben die Adresse dieser Unterkunft überprüft.

alarm

verifiziert wegen Dauer der Anzeige

Überprüfung bestenden aufgrund der Dauer der Anzeige, wenn der Eigentümer bietet seit über 12 Monaten Unterkünfte bei Rentalia an.

90% der beantworteten Nachrichten . Antwortet normalerweise innerhalb von weniger als einen Tag

Daniele spricht Spanisch, Englisch, Italienisch .

Ab 97€ pro Nacht

[[houseVars.price]] € für [[houseVars.nights]] Nächte

Urlauber Urlauber

Geben Sie das gewünschte Datum ein, um die Verfügbarkeit und den Gesamtpreis zu prüfen

Welch ein Glück! Zum gewünschten Datum ist es noch frei.

Während dieser Saison beträgt die Mindestbuchung für diese Unterkunft [[houseVars.minNights]] Nächte.Achtung, in dem gewählten Zeitraum sind einige Tage schon belegt. Sie können andere wählen.
Der genaue Preis konnte nicht berechnet werden. Setzten Sie den Buchungsvorgang fort, um diesen zu erfahren ¡Ups! Parece que algo no ha funcionado bien

Ab 97 € pro Nacht

[[ houseVars.pricenight | formatNumber: houseVars.country ]] € für [[houseVars.nights]] Nächte [[ houseVars.totalWithoutExtras | formatNumber: houseVars.country ]] €

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Gesamtpreis[[ houseVars.price | formatNumber: houseVars.country ]] €

Vorauszahlung[[ houseVars.advance | formatNumber: houseVars.country ]] €

Kaution[[ houseVars.deposit | formatNumber: houseVars.country ]] €

Extra optional

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Weitere Hausregeln
Kontakt